Skip to main content

Veien til

sirkulær plast

Plast med lang levetid

En Norsk, sirkulær plastøkonomi

med lave klimagassutslipp

OM

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastposedirektiv. Fondet støtter nasjonale og internasjonale prosjekter som reduserer plastforurensning, øker plastgjenvinning og reduserer forbruket av plastposer. Visjonen er å fremme et sirkulært plastsystem og et forurensningsfritt miljø.

I 2021 lanserte Handelens Miljøfond sammen med Systemiq og Mepex “Veien til sirkulær plast-Engangsplast”, den første studien i denne serien, med fokus på post-forbruker plastemballasje og ikke-elektriske husholdningsprodukter. Den andre studien, “Veien til sirkulær plast-Plast med lang levetid”, ble lansert i 2023 og hadde fokus på bruken av plast med lang levetid i fem sektorer.

Handelens Miljiofond nettsted

SYSTEMIQ

Systemiq er et B Corp-sertifisert selskap grunnlagt i 2016 med sikte på gjennomføring av Parisavtalen og bærekraftsmålene gjennom en omstilling av markeder og forretningsmodeller innenfor tre viktige økonomiske systemer: arealbruk, materialer og energi.

I 2020 publiserte Systemiq og The Pew Charitable Trusts “Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution“, et evidensbasert veikart som denne rapporten er basert på. Her viser man hvordan næringer og regjeringer kan redusere havplastforurensningen radikalt innen 2040. Resultatene av vår analyse ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Science.

Kontakt Systemiq

Mepex

Mepex er et norsk uavhengig konsulentfirma som har spesialisert seg på avfallshåndtering, gjenvinning og sirkulære verdikjeder. Vårt mål er å være en katalysator for endring og bidra til å virkeliggjøre den sirkulære økonomien gjennom ressurseffektive og klimavennlige løsninger.

Vi kombinerer analytisk kompetanse med lang erfaring innen design, bygging og drift av infrastruktur for avfallshåndtering for å støtte myndigheter, kommuner, organisasjoner og bedrifter i å formulere strategier og oppnå sine miljømål.

Mepex nettsted

Forord

Bakgrunnen for rapporten

Verden har en kritisk utfordring som krever at vi utdyper vår forståelse av årsakene til plastavfall og -forurensning og definerer veien videre mot å eliminere plastforurensning globalt. Innen 2024 er det forventet at FNs medlemsland vil ha fremforhandlet en global avtale for å legge til rette for en dynamisk sirkulær plastøkonomi der plastforurensning ikke lenger finnes.

Norge har som ambisjon å fortsette å være i forkant når det gjelder å takle denne utfordringen, og leder sammen med Rwanda Høyambisjonskoalisjonen for å stoppe plastforurensning, som er et initiativ for å

få på plass en internasjonal bindende avtale mot plastforurensning. Målet med denne studien er å peke ut en retning som kan få fart på Norges egen omstilling til en lavutslipps, nullavfalls sirkulær plastøkonomi innen 2040. Dette gjøres gjennom en grundig analyse av ulike deler av plastsystemet og ved å identifisere skreddersydde veikart som faser ut avfall og forurensning allerede på designstadiet, og som eliminerer unødvendig produksjon og forbruk, bevarer produkter og materialer i økonomien, samler og deponerer avfall på en trygg måte dersom det ikke kan behandles på en økonomisk tilfredsstillende måte, og vesentlig reduserer klimagassutslippene.

I denne rapporten presenteres funnene fra den andre studien i serien. Der den første studien fokuserte på plast i forbruksvarer og husholdningsartikler – dvs. engangsprodukter eller produkter som brukes i mindre enn et år – fokuserer denne andre studien på bruken av plast med lang levetid (såkalt “Plast med lang levetid”) i de viktigste sektorene, nemlig Bygg og anlegg, Tekstil, Elektronikk (EE), Bil, og Fiskeri og Akvakultur. Disse fem svært ulike sektorene står for rundt 46% av den samlede årlige plastetterspørselen i Norge, men bare for rundt 25% av alt avfall, noe som tyder på at store mengder av denne plasten hoper seg opp i økonomien.

Plast har vært viktig for veksten i alle disse sektorene, men rundt 80% av dagens system er lineært, noe som betyr at plasten etter endt levetid enten går til forbrenninga, sendes til et deponi eller havner i naturen.

Studien har som mål å utvikle en tydelig “ledestjerne” som ser plastbruk, avfall og klimagassutslipp i sammenheng og beskriver de mest ambisiøse sirkularitetsmålene for de enkelte sektorene.

Denne studien er utarbeidet i samarbeid med det norske konsulentfirmaet Mepex og tolv norske og internasjonale eksperter og bygger
It builds on the ‘på “Breaking the Plastic Wave” metoden publisert av Systemiq og The Pew Charitable Trusts i 2020.

Norge er det første landet som tar i bruk metoden på plast med lang levetid, og vi håper og tror at rapporten kan styrke samarbeidet mellom de ulike sektorene, petrokjemisk industri og gjenvinningsbransjen.

Vi håper at studien skal kunne hjelpe beslutningstakere, ledende bransjeaktører, investorer og sivilsamfunnet med å utvikle effektive tiltak for å oppnå en plastøkonomi med høy grad av sirkularitet som er i tråd med nasjonale og globale netto null-mål.

Cecilie Lind

Daglig leder
Handelens Miljøfond

Yoni Shiran

Partner
Systemiq

Støtteerklæringer

Plast med lang levetid hoper seg opp i norsk økonomi og blir i hovedsak brent for energigjenvinning mens etterspørselen og klimagassutslippene øker. Denne rapporten presenterer skreddersydde tiltak for sirkularitet som – dersom de understøttes av politikk – kan fremskynde omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Elin HansenLeder for sirkulær økonomi, ZERO

Plast er et fantastisk materiale med egenskaper som gir uendelige muligheter for bruk. Men plast er også en av de største forbrukerne av fossilt materiale og en viktig kilde til klimagassutslipp. Høy bruk kombinert med lav gjenbruks- og gjenvinningsgrad har ført til avfallsproblemer som skader plante- og dyreliv. Det kan rett og slett ikke fortsette slik. Våre medlemmer i handels- og servicenæringen har forpliktet seg til å redusere bruken av all unødvendig plast og gjøre plast gjenbrukbar og lett å gjenvinne. Kunnskap og samarbeid er nøkkelen til suksess. Denne rapporten er et godt eksempel på begge deler, så vi håper mange vil gjøre bruk av innsiktene den gir.

Tord DaleLeder for bærekraft, Virke

Store mengder plast hoper seg opp i norsk bygningsmasse. På grunn av plastens lange levetid vil det norske plastsystemet være ute av stand til å håndtere de store avfallsmengdene i flere tiår fremover hvis vi ikke innfører sirkulære løsninger i dag. Sirkulære løsninger er innenfor rekkevidde, og denne rapporten gir et veikart for hvordan slike løsninger kan gjennomføres, med detaljerte beskrivelser av hvordan systemet kan endres.

Guro HaugeDirektør for bærekraft og samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Tekstilindustrien jobber mot høyere nivåer av sirkularitet og reduserte utslipp gjennom hele verdikjedene. Rapporten «Accelerating Circularity» hjelper alle interessenter til å bedre forstå muligheter og utfordringer på denne veien. Jeg oppfordrer hele industrien til å samarbeide tett, innenfor sektoren og med andre aktører på tvers av verdikjeden, for å virkelig gå videre til en bærekraftig plastøkonomi.

Linda RefvikCEO, NF&TA

Det er åpenbart at det norske plastsystemet må bli mer bærekraftig og mindre avhengig av jomfruelige materialer. Sirkulær design og sirkulære forretningsmodeller vil være avgjørende for at bedriftene skal lykkes. Denne rapporten beskriver hvordan vi kan oppnå dette.» Jeg oppfordrer norsk elektroindustri til å følge disse anbefalingene.

Frank JaegtnesCEO, Elektroforeningen (EFO)

Vi må erkjenne at akvakultur står for en stor del av plastbruken og plastforurensningen i havet, noe som gjør næringen til en hovedbidragsyter til marin forsøpling langs kysten. NCE Seafood Innovation mener at samarbeid og kunnskapsdeling om bransjeutfordringer er avgjørende for å løse disse problemene på en god måte. Vi må derfor jobbe sammen på tvers av næringen og verdikjeden for å erkjenne og som bransje ta vårt ansvar for plastforurensningen. Denne rapporten gir et solid grunnlag for handling og inneholder fakta og gode råd som kan hjelpe oss med å forbedre oss og finne veien til en sirkulær plastøkonomi i Norge. Vi støtter dette bidraget.

Nina StrangelandManaging Director, The Seafood Innovation Cluster

Forfatternes takk

Ekspertpanel

Dette arbeidet er utført i samarbeid med et panel bestående av 12 norske eksperter med ulike bakgrunner og perspektiver. Vi vil gjerne takke dem for deres innspill, bidrag og støtte:

Anja Ronesen

Markeds- og kommunikasjonssjef
RENAS

Åsa Stenmarck

Materialflytekspert
Naturvårdsverket
(Sverige)

Christian Karl

Forsker ved
SINTEF Industri

Elisabete Fernandes Reia da Costa

Forsker ved
SINTEF Industri

Elisabeth Magnus

Tidligere senior miljørådgiver
Nordic Ecolabelling

Hanne Digre

Bærekraftsdirektør / PhD
ScaleAQ

Helene Øyangen Lindberg

Forsker ved
SINTEF Produksjon

Kay Riksfjord

Nedstrømsansvarlig
Revac

Kjersti Busch

Medgrunnlegger
Salt

Lars Fallmyr

Driftsansvarlig
Bilgjenvinning AS

Linda Refvik

Daglig leder
NF&TA

Thor Kamfjord

Direktør for bærekraftig utvikling og samfunnsansva
Norner

Prosjektets kjerneteam:

Systemiq

Yoni Shiran, Ledende partner

Peter Goult, Prosjektdirektør

Marloes van der Meer, Prosjektleder

Andrea Bath, Associate

Hannah Maral, Associate

Trishla Shah, Associate

Andreas Wagner, Klimagassekspert

Ulrike Stein, Kommunikasjonsleder

Handelens Miljøfond

Lars Brede Johansen, Fagsjef

Sjur Kvifte Nesheim, Analytiker

Hanne M. Hjelmungen Lorvik, Kommunikasjonsrådgiver

Mepex

Frode Syversen, Daglig leder i Mepex

Miriam Mekki, Prosjektleder

Carl Frederik Mørch-Kontny, Analytiker

Simen Randby, Analytiker

Espen Mikkelborg, Analytiker

Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Analytiker

Kristiane Rabben, Analytiker

Bidragsytere

Vi vil også gjerne takke følgende personer som har bidratt med sin tid og kunnskap til denne rapporten:

Anne Slaaen: CEO and Creative Director Team Kameleon AS
Evelyn Luna Victoria: Oceans Senior Manager, WWF
Justin Greenaway: Commercial Manager, Sweeep Kuusakoski Ltd
Mike Muskett: Independent Consultant
Nadia Balducci: Clean Oceans Specialist, WWF
Paritosh Deshpande: Førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Pascal Leroy: Director General of the WEEE Forum
REV Ocean
Sarah Downes: External Affairs Manager, REPIC
Tim Huntington: General Manager Poseidon Aquatic Resource Management Ltd

Neste side